خانه » بلاگ » نخستین کنفرانس نمایشگاه گردشگری سلامت و طبیعت گردی


نخستین کنفرانس نمایشگاه گردشگری سلامت و طبیعت گردی بسکی را برگزار میکند

نخستین کنفرانس نمایشگاه گردشگری سلامت و طبیعت گردی

نخستین کنفرانس نمایشگاه گردشگری سلامت و طبیعت گردی، بیمارستان دکتر بسکی در گنبد کاوس برگزار میکند , Tle-monitoring and patient follow up in medical tourism

 

نخستین کنفرانس نمایشگاه گردشگری سلامت و طبیعت گردی بسکی را برگزار میکند

ریسک و مدیریت آن در گردشگری سلامت و تندرستی
مقایشه استراتژی های ترکیه و ایران در توسه خدمات سلامت بین الملل
مدیرت ارتباط با بیمار در صنعتخدمات سلامت بین الملل
حقوق گیرندگان خدمت در صنعت خدمات سلامت بین الملل
افتشاد سلامت در خدمات سلامت بین الملل
Tle-monitoring and patient follow up in medical tourism

 

 

تاریخ برگزاری:
گنبد کاوس 24الی 27 خردادماه

www.ibeex.ir